MATRIKY - Poznámky / REGISTERs - Commentswealthy peasants

In their fine holiday dresses -
Even wealthy Czech peasants in the mid 1600's, and for 200 years after that, could not move around freely because of the serfdom (poddanství) restrictions. Whole territories and villages "belonged" to nobel rulers, king's favorites.
Voleských, kteří se asi usadili v Sedlčanech kolem 1694, byli poddaní pánům Lobkovicům v nedalekém Vysokém Chlumci.Mnoho svazků matrik je nyní zdigitalizováno a jsou dostupné "on-line". To sice ušetří dlouhá sezení v archívu ale hledání záznamů je stále nesmírně pracné. Stránky ručně psaných matričních záznamů jsou pasivní "obrázky", které nejsou v databázovém systému aby bylo možňé cílené vyhledávání.
Ozbrojme se tedy nekonečnou trpělivostí a písmáckým ostrozrakem a vykročme do minulosti.

Několik poznámek a postřehů :

●  Matrični knihy jsou soustředěny ve Státním Oblastním Archívu v Praze (SOA) anebo regionálních archívech. Zápisy starší 100 let budou on-line.
Církevní matriky před lety 1650 (třicetiletá válka) jsou vzácné.

●  Starší matriky jsou psané starodávným písmem zvaným "kursiva", které se časem poněkud měnilo - je nutno se naučit rozeznávat jednotlivé znaky >>

●  Nejstarší matriky jsou psány staročesky, v letech 1700 se pak používala latina a ještě později potom (1800) němčina.

●  Staří písmáci se příliš neobtěžovali pravopisem a tak najdeme jistou volnost třeba v používání "i" a "y", více se používalo "w" nežli "v" a místo diakritiky se používaly "spřežky", skupiny písmen (rz = ř, ss = š, cz = č anebo c), atd.

● Měsíce roku byly povětšinou latinsky a 7-bris byl zkráceně September, neboli září a podobně 8-bris = Octobris (říjen), 9-bris = Novembris (listopad), 10-bris = Decembris (prosinec).

●  Kmotři (levans) a svědkové (testibus) byli povětšinou ti samí lidé pro celou farnost. Výběr jejich skupinek se pro jednotlivé rodiny často opakuje. Jsou to zřejmě lidé místně vážení a známí farářovi.

● Úmrtnost dětí byla značně vysoká - přes početná narození se mnoho nedožilo vyššího věku. Pohřební záznamy často neuvádí ani křestní jméno dítěte - jenom čí to bylo "pachole" anebo "dceruška", někdy pouze "dítě".

● Do manželství se vstupovalo poměrně pozdě - muži jako třicátníci a ženy jen o něco mladší. Domluvené sňatky byly běžné.

● V matričních zápisech lze dohledat informace o narození, sňatkách a úmrtí.
Potom však může být obtížné správně sestavit příslušnost do jednotlivých rodin. Křestní jména se bez velkého výběru do značné míry opakovala.

● V Sedlčanech i Voticích byly vojenské posádky.

České novogotické písmo kursivní
(klikni pro zvětšení)

kursiva
 
kursiva

 

WOLESKY Katerzina Barbora

"SEDLČANY - Dne 4. Novembris (1694) - Pokřtěna jest dceruška Katerzyna Barbora pana Joannesa WOLESKYHO, Manželky jeho Doroty, na rukouch držela paní Dorota Mlejnková, Swiedkové paní Lydmilla Przelouczská, pan Mikuláš Jaroch sládek Sedlčanský."


< Nejstarší zatím nalezený matriční zápis se jménem VOLESKÝ
(Katerzyna Barbora, 1694)


< The oldest register entry located so far with the name VOLESKY
(Katerzyna Barbora,1694 )


  :