Přemyslovci předkové - Přemyslid Ancestors ?

Jaromir a Volesky
Bohumil (iii) VOLESKÝ a rekonstrukce hlavy knížete JAROMÍRA

Click to Enlarge

 
Pár dobrých přátel mě upozornilo na nevídanou podobnost Voleských rysů s rekontrukcí podoby knížete Jaromíra (970-1035). Hmmmm – obzvláště ta vlnovka Voleského nosu.
Mylel jsem si, že se dívám na sebe anebo svého otce když jsem navštívil výstavku s nakreslenou rekonstrukcí podoby knížete Jaromíra v basilice sv. Jiří na pražském hradu. Později jsem se dočetl o hrozném osudu knížete - takže : nemožná rodokmenová fantasie, řeknete ? 
A co takhle připustit, že ta podoba se mohla propagovat z jiné přemyslovské větve ?
A také - vždycky je po ruce možná konspirační theorie levobočků, ne ?
Jen počkejme až to nějaká ta DNA analyza potvrdí.

Prozatím ale ne, nebudeme trvat na tom abychom byli oslovováni jako “královské výsosti” – a pyšnili se nejdelším českým rodokmenem.
  Some friends drew my attention to the uncanny resemblance of reconstructed facial features of duke Jaromir (970-1035) - and the currently visible Voleskys faces.  Hmmm - the nose in particular.
I thought that I was looking at myself (or my father) when I visited the exhibition with the picture of duke Jaromir exhibited at St. George’s basilica at the Prague Castle.  Then I read the brief account of Jaromir’s horrendous life – impossible descendancy fantasy, you say ? 
Well, how about some other related Přemyslid branch that propagated ? And there is always the “bastard” conspiracy theory, right ?  Just wait for some kind of a DNA analysis to confirm it.
In the meantime - no, you don’t have to address us as His/Her Royal Higness who would be proudly insisting on the longest Czech family tree – as yet.
 


Bohumil (ii) VOLESKY
- a Monika VOLESKY - s dědečkem :

 
Velice ladné zvlnění nosu - asi jak tedy na kom, že ? Monika VOLESKY :

Jaromír nám zde neukáže nic :
Monika VOLESKY
Monika VOLESKY
         

Z basiliky sv. Jiří    

FAKTA - kníže JAROMÍR :
Otec – Boleslav II. + 2. neznámá manželka / second unknown wife
Přemyslovec - doba vlády / times of ruling:  1003;  1004-1012;  1033-1034.
Predchůdci / Predecessors:  Vladivoj, Boleslav Chrabrý, Oldřich
Nástupce / Followed by – Boleslav III.

Exhibiční nápis  (basilika sv. Jiří, Praha):
Kníže Jaromír (hrob č. 92), muž, 40-45 letý.  180 cm vysoké postavy robustní kostry. / 180 cm tall, robust.
Krevní skupina “B”.  Lebka je krátká s nízkým obličejem, středně vysokými očnicemi a úzkým nosem.  Drobný chrup. 
Tělo knížete bylo po smrti záměrně čtvrceno. / The body of the duke was post-mortem vantomly quartered..
Osobní data:  Kníže se narodil před r. 990 a byl zavražděn v r. 1035.


erbJaromir - třikrát knížetem / Ruled 3 times


Jaromírova busta v Jaroměři
Jaromír

 

Kníže JAROMÍR (†4. listopadu 1035) byl český kníže z rodu Přemyslovců nejprve v r. 1003, pak znovu (podruhe) v letech 10041012 a 10331034.  Byl synem Boleslava II. Pobožného a jeho 2. neznámé choti, bratrem Boleslava III. Ryšavého a Oldřicha.  Narodil se někdy v 70. letech 10. století.
V roce 1001 prchli Jaromír s Oldřichem a se svou matkou (Emma) před krutostí staršího bratra Boleslava III., který dal z obavy o trůn Jaromíra vykastrovat (Boleslav III. totiž sám dědice neměl).
Našli útočiště u příbuzného Emmy, bavorského vévody Jindřicha II., dlouholetého spojence jejich otce.  Po smrti Vladivoje roku 1003 (upil se) byl Jaromír krátce dosazen na český knížecí stolec, díky vojenské pomoci Jindřicha II.  Brzy však musel prchnout před (bratrem) Boleslavem III. a jeho spojencem Boleslavem Chrabrým (Polák).
Teprve na podzim 1004 se mohl Jaromír ujmout vlády, když s podporou římskoněmeckého krále Jindřicha II. byli z Čech vypuzeni Poláci.  Jaromír přijal od římskoněmeckého krále Čechy v léno (obdržev od něho kopí jako symbol lenního vztahu) a v následujících letech podporoval Říši v bojích s Boleslavem Chrabrým.
Krátce po svém nastoupení na trůn Jaromír dobyl Budyšín, ale v roce 1007 Boleslav Chrabrý Lužici i Budyšín dobyl zpět.  Morava během Jaromírovy slabé vlády k českému státu nepatřila.
Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách nejmladší z bratrů, Oldřich.  Jaromír utekl nejdříve z neznámých důvodů do Polska a až poté do Říše opět k Jindřichovi II., který ho ale uvěznil v Utrechtu.  Tam Jaromír strávil ve vězení téměř 21 let.
Když byl Oldřich r.1033 obviněn císařem Konrádem II. z úkladů proti jeho osobě a sesazen, ustavilo říšské vojsko na podzim 1033 potřetí Jaromíra českým knížetem. Již na jaře příštího roku však byl Oldřich císařem propuštěn a byl mu navrácen knížecí titul. Podmínkou bylo, že se o vládu bude dělit s Jaromírem a se svým synem Břetislavem.  Jaromír byl poté na Oldřichův příkaz oslepen a uvězněn.
Když na podzim Oldřich zemřel, stále žijící vykastrovaný a oslepený Jaromír se vzdal nároků na vládu a moc v Čechách získal Oldřichův syn Břetislav I.  Ale ani to Jaromirovi život nezachránilo. Roku 1035 byl bezmocný Jaromír, zřejmě z vůle Vršovců, zavražděn. 
Kosmas píše: „Kochan (Vršovec) poslal svého kata, a když onen slepec, seděl na záchodě v hodině noční, vyprazdňoval břich, proklál ho ostrým oštěpem zezadu až do útrob břišních.“

 

Kníže JAROMÍR († November 4, 1035) was a Czech (Bohemian) ruling duke of Přemyslid extraction first in 1003, and then again a second time in 1004-1012 and a third time in 1033-1034.  He was born sometimes in the seventies of the 10th century to Boleslav II the Pious and his second unknown wife.  He had two brothers, Boleslav III the Redhead  and younger Oldřich.  In 1001 Jaromir and Oldrich, together with their mother (Emma), had to flee the cruelty of the elder Boleslav III who had Jaromir castrated fearing for his throne since he did not have a heir.
The family found a haven with bavarian earl Henry II, Emma’s relative and a long-time ally of their father.  Following the (drinking) death of Vladivoj in 1003, Jaromír was elevated to the Czech throne with a military assistance of Henry II.  However, soon he had to flee from his brother Boleslav III and his accomplice Polish Boleslav the Brave.
It was not until 1004 that Jaromir could rule with a substantial help in chasing away the Polish by then the Roman Emperor and German king Henry II.  Jaromír was awarded the Czech crown lands (accepting a symbolic spear from Henry II as a sign of subdued relationship) and supported the imperium in fighting Boleslav the Brave.  Shortly after assuming the rule, Jaromír conquered Budyšín, only to yield it back to Boleslav the Brave in 1007. He never subdued Moravia during his rather weak rule.
In the spring of 1012 the rule of Czech lands was usurped by the youngest of the brothers, Oldřich.  Jaromir fled first to Poland (for unknown reasons) and only eventually found refuge in Germany with Henry II who, however, imprisoned him.  Jaromír spent the next 21 years as a prisoner in Utrecht. 
In 1033 Oldřich was accused by emperor Konrad II of plotting against him and was de-throned and imprisoned. Again with the help of the imperial army, Jaromir was restored to rule Czech lands for the third time.  Oldřich’s imprisonment did not last long and in the spring of next year he was released and his rule was returned to him. Under the condition that he would share it with Jaromir and his son Bretislav. On Oldřich’s orders, Jaromír was then promptly blinded.
When Oldrich died in the fall of the same year, castrated and blind Jaromír was still alive and swore off the rule and throne in favor of Oldřich’s son Břetislav I.  However, this did not save his life.  In 1035, powerless Jaromir was assassinated – apparently at the will of the Vršovec clan.
Historian Kosmas wrote: 
Kochan (Vršovec) sent his assassin and when the blind man sat at the toilet at night, emptying his insides, he pierced him from behind with a sharp spear right through his guts.”Jaromir - imaginary sketch

erb Boleslav III
Boleslav III Ryšavý - nejstarší / oldest


erb Oldřich
Oldřich - nejmladší / youngest
His son Břetislav I inherited the rule


Jindřich II - římský císař a německý král
Henry II - Roman Emperor and German King
 

Basilika sv. Jiří na pražském hradu :

St. George's Basilica at the Prague Castle :